לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

עדכון לעניין נזילהמערכת הקריאה מרחוק מזהה חריגות משמעותיות בצריכת מים. עם זיהוי צריכה חריגה שכזו, המערכת מנפיקה התראה לתושבים באמצעות מסרון. יובהר כי באחריות הצרכנים לבדוק את מקור החריגה.

ככל שהתגלה כי מקור החריגה נבע מנזילה יש באפשרותכם לקבל תעריף מופחת בגין החריגה. חישוב כמות המים החריגה נעשה באמצעות השוואת נתוני צריכת המים שנמדדה בתקופת הנזילה לעומת נתוני הצריכה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת בנכס.

ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה יחויב בתעריף מופחת כפי שנקבע ע"י רשות המים. הכרה בנזילה  ניתן עבור שתי תקופות חיוב רצופות לכל היותר (דהיינו ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).

מערכת הקר”מ מאפשרת זיהוי צריכות מים חריגות או חשש לנזילות בזמן אמת.

הקריטריון לזיהוי חשש לנזילה באמצעות המערכת במד מים הינו צריכה רציפה של מים במשך 24 שעות כאשר בפרק זמן הזה ישנה נזילה רציפה ללא הפסקה הנמדדת 3 שעות.

במקרה זה תישלח לצרכן התראה בהודעת טקסט (SMS) אודות החשש לנזילה.

על פי חוק במקרה של נזילה, הצריכה החריגה תחויב בתעריף נמוך יותר ובהתאם לכללים שנקבעו ע"י רשות המים הממשלתית, להלן:
במידה ויוכח כי מדובר בנזילה אשר גרמה לגידול בצריכה של למעלה מ 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, תינתן הקלה בתשלום לפי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע- 2009.

ניתן לקבל הקלה בתשלום בהתאם למתואר לעיל בפרק זמן שלא עולה על שתי תקופות בשנה בלבד (תקופה=חודשיים) ובתנאי שטרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה במהלכה אירעה הנזילה.

תצורף קבלה משרברב על ביצוע תיקון הנזילה, או לחילופין במידה ובוצע תיקון עצמי, תצורף חשבונית על רכישת החלפים בהם נעשה שימוש במועד תיקון הנזילה.

כל ההליכים מתקיימים ע"פ סע' 14 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011.


דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג