לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

חוק חופש המידע


חוק חופש המידע "מי נעם" הנו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 , ופעילותו הנה בהתאם לרישיון הפעלה שניתן לחברה על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית.

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, הקובע שתאגיד מים וביוב בשליטת רשויות מקומיות כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו.

"מי נעם" נוקט במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה מרבית של פעילותו, ובכלל זאת:

 • אתר האינטרנט כולל מידע שימושי רב המאפשר לצרכנים לקבל מידע על התאגיד. אנו קוראים לכל צרכן שסבור שצריך להופיע מידע נוסף או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.
 • התאגיד יפרסם מידע הנדרש לפי חוק באתר האינטרנט וכן ישירות לצרכנים, תוך הקפדה על כך שהמידע יוצג בצורה בהירה וברורה.אנו קוראים לצרכנים להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ, במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.

אנו קוראים לצרכנים להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ, במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.

הממונה על חופש המידע בתאגיד הנה גב' סימה שוורצמן - מנהלת הגביה ושירות לקוחות.


הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

 1. בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה אצל התאגיד, גב‘ סימה שוורצמן (להלן ”הממונה“)
 2. עם הגשת בקשה לקבלת מידע, יש לשלם אגרת בקשה לקבל מידע בסכום של 21 ₪ (להלן: ”אגרת בקשה“).
 3. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו, תהיה בסכום של 32 ש“ח לכל שעתעבודה באיתור המידע, בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית (להלן ”אגרת טיפול“).
 4. אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.21 ש“ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.67 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר(להלן ”אגרת הפקה“).
 5. היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.התאגיד לא יגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש“ח.
 6. המבקש ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 160 ש“ח.
 7. ככל שלממונה יהיה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלוםאגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 160 ש“ח, יודיע למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה,ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.


פטור מתשלום

מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש“ם 1882 , או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ“ט1888, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקראקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, יהא פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.


בסעיף זה גמלה משמעה:

 • גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ“א 1980
 • תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל“ב 1972
 • תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4 ג‘ 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי“ז 1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי“ד 1954
 • תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ“ב 1992
 • קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט‘ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ“ה, 1995 שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי כושרהשתכרותו היא בשיעור 72 אחוזים ומעלה.ניתן לשלם את אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות שיק לפקודת התאגיד שיימסר יחד עם הבקשה.


ניתן לשלם את אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות שיק לפקודת התאגיד שיימסר יחד עם הבקשה.


תקנון חופש המידע

לחוק חופש המידע  לחצו כאן

לתקנות חופש המידע  לחצו כאן
דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג