לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

הסבר על חשבון המים והביוב

 

 

תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב הינו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון. חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים.

 

 

 

כמויות צריכת המים

נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה עפ"י הערכה.

 

 

תעריפי המים והביוב

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים. מי נעם גובה את התעריפים ע"פ חוק. ע"פ הכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:

תעריף נמוך: עבור כמות מוכרת (תעריף1) ,בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס.

תעריף גבוה: עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון.

עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

 

 

 

מספר הנפשות המוכר

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה. הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים, בצירוף צילום ספח תעודת הזהות בה רשומים דיירי הבית, או באמצעות תמצית  נוסח רישום ממשרד הפנים, הכל בהתאם לכללים. עם כל שינוי/עדכון במצב המשפחתי, יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף .חשבון המים של צרכן, שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

 

צריכה פרטית

כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת שנקראה במד המים הפרטי (משויך). לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה.

סוג קריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל, או על פי הערכה. הערכה נעשית, בין השאר, במקרים שבהם אין גישה למד המים ו/או מד המים אינו תקין ו/או ישנו חשש שאינו תקין, ובמקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס. במקרה של הערכה, תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.

 

הפרשי מדידה (כולל צריכת מים משותפת):

ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס, והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית. הפרשי מדידה נובעים בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף, שטיפה, השקיית גינה ועוד. לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים המשותפת.

 

חיובי מנימאלי מזערי (דמי שימוש קבועים)  

בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

 

מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים (2014 תשע"ד - 2014) נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל הטבה לשנת 2014. רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון  או הרשות לזכויות ניצולי שואה. צרכן זכאי יקבל תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש בתעריף הנמוך. ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים.

 

תשלום בהוראת קבע

ניתן לשלם את הוראת הקבע בארבעה מועדים שונים ובשני תשלומים. לפרטים נא לפנות למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד.

 

פיצול הוראות קבע / עדכון אמצעי תשלום

(בהתאם לחוק תאגידי המים והביוב התשס"א - 2001, הקניית זכויות וחובות העירייה לתאגיד) לנוחיות הלקוחות אשר חתמו בעבר על הרשאה לחיוב חשבון לצורך תשלום חשבונות הארנונה, המים והביוב בעיריות, בהתאם להוראות החוק פיצלנו עבורכם את הרשאה זו ומעתה ואילך החיובים יוצגו בשתי פעולות תשלום נפרדות, האחת בעבור חשבון הארנונה והשנייה בעבור חשבון המים והביוב.

 

בירורים בנושא חשבון המים והביוב התקופתי

עם קבלת החשבון, אנא בדקו היטב את פרטי החשבון. 

בירורים בנושא חיובי מים וביוב ובקשה לעריכת בירור חשבון 

לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד. בקשה לעריכת בירור חשבון ניתן להגיש לתאגיד מי נעם בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום.
 

פניה לרשות הממשלתית למים וביוב 

במידה והנכם מעוניינים לערער על החלטת תאגיד מי נעם בנושא בקשת בירור החשבון, באפשרותכם לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב:
 

 
  • כתובת למשלוח 

דואר: רח' המסגר 14 ת.ד. 20365 תל אביב מיקוד 61203 

 
  • פקס: 03-7605702
     
 

         לתשומת לבכם - הטופס הנו של רשות המים והביוב הממשלתית ועשוי שלא לפעול בחלק מדפדפני האינטרנט.
 

 
 

הודעת הרשות הממשלתית למים וביוב / עדכון תעריפי מים וביוב

(בהתאם לתעריפים לשירותי מים וביוב התש"ע - 2009) בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב בתאריך 1.7.2011 עודכנו תעריפי המים במדינת ישראל ולכן בחשבון זה המתייחס לתקופת צריכה מעורבת (אמצע יוני – אמצע יולי) החישוב ייעשה על פי שני תעריפים: האחד, התעריף שהיה נהוג עד לתאריך 31.6.2011 והשני, התעריף המעודכן החל מתאריך 1.7.2011. חשוב לציין כי בשני התעריפים החישוב נעשה בהתאם לכמות מוכרת (2.5 מ"ק לחודש לנפש עד ליום 31.6.2011 ו 3.5 מ"ק לנפש החל מה-1.7.2011) כל כמות שמעבר לכמות המוכרת תחוייב בתעריף השולי.

 
מידע נוסף על עדכון מחיר המים והביוב ניתן לקבל באתר הרשות הממשלתית למים וביוב בכתובת www.water.gov.il
 

 

 

 

דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג