לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

עדכון נפשות

תאגיד יעדכן את מספר הנפשות ביחידת דיור, לפי נתוני מרשם האוכלוסין.

התאגיד ישייך את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים לתושבים המתגוררים בתחומו, לנתוני הצרכנים הביתיים והנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור הרשומים בספריו, לרבות שיוך הנתונים בדבר מספר הנפשות לנתוני הצרכן הרשומים בספריו.

צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות לספק ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר; בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימילה או דואר אלקטרוני והצרכן יצרף לה טופס דיווח ואת כל האסמכתאות התומכות בבקשה.

ביחידת דיור שלא קיים לגביה מידע ממרשם האוכלוסין או מידע שהתקבל מהצרכן יעודכן שתי נפשות.


דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג