לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

הטבות בחיובי המים לאוכלוסיות זכאיות

זכאות לכמות מים נוספת של 3.5 מטר קוב לחודש בתעריף בסיסי

 
ספקי המים המורשים יתנו את ההטבה על ידי מתן של כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף מוזל של מי שנכללים בקבוצות אוכלוסיית הזכאים, הבאה:

 • זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

 • זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות;

 • זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק הביטוח הלאומי;
 • זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;
 • זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3(ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978;
 • זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;
 • זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור;
 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור;
 • זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
 • זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
 • מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה;
 • צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה.

 

רשימת הזכאים היא רשימה, אשר הועברה לרשות המים ולספק המים ממוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה.

רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו.

ההטבה, תוספת של 3.5 מ"ק לחודש לכל זכאי בתעריף נמוך.

ההטבה תצוין בשובר המים התקופתי לזכאים בלבד.

 

מטעמי צנעת הפרט אין תאגיד מי נעם יכול לתת הטבה זו אלא לאותם צרכנים שנתקבל דיווח לזכאותם מאחד הגופים הרשמיים המופיעים בתקנות רשות המים והביוב.

מקור הסמכות: תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), תשע"ד-2014  תקנות שפורסמו בק"ת תשע"ד מס' 7372 מיום 28.4.2014 עמ' 1094.

 דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג