לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נוף הגליל, עפולה, ומגדל העמק

שאלות נפוצות ותשובות


מדוע הוקמו תאגידי המים?

מדינת ישראל קבעה עפ“י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביובהקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה שלפעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון ”משק כספי סגור“, דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.


מי מפקח על פעילות תאגיד מי נעם?

תאגיד מי נעם כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות הלאומיות. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משקהמים והביוב בעיר.


מהי אחריות ”מי נעם“ בנושא תיקון תקלות מים וביוב?

מי נעם אחראי למערכת המים העירונית בלבד שבתחומי פעילותה. החברה אינה אחראית לתקינות מערכת המים הפנימית, שאחרי מדהמים הכללי בנכס, וזו הינה מערכת פרטית, המצויה באחריותם הבלעדית של הצרכנים.תקלות במערכת הביוב - מי נעם מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ועד גבול המגרש הפרטי.


למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב?

בכל תקלה או בעיה בתחום המים והביוב, ניתן לפנות למוקד תקלות מים וביוב. בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות.


מהי צריכה משותפת (הפרשי מדידה)?

בכל בית משותף קיימת מערכת מים השייכת לכלל הדיירים. מדובר בדרך כלל בברזים המיועדים להשקיית הגינה המשותפת סביב הבית, אוברזים במקלט המשותף וכד‘. בכל בית משותף יש מד מים ראשי ומדים פרטיים לכל דירה . חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתה של סך הצריכות בכל הדירות מכמות המים שנמדדה במד המים הראשי. ההפרש שנוצר הינו צריכה משותפת. ההפרש מחולק באופן שווהבין הדיירים ומתווספת לחשבון המים הפרטי שלהם. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין.‘ חיבור לא חוקי למערכת המשותפת.


כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס?

בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב בשנת 2012 , אשר נקבע על ידי רשות המים, הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) תחולק בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים: (א) בבית הרשום כבית משותף:

1. פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

2. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.

3. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א ( 1) ו-א ( 2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

את המסמכים יש למסור למחלקת שירות הלקוחות של ”מי נעם“. ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפייחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.


קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל מה עלי לעשות?

במקרה כזה, יש לבדוק ארבעה דברים:

1.האם הייתה צריכה חריגה במים בגין גינון חדש,או שימוש מוגבר בצריכה עקב שיפוץ הדירה,ביקור אורחים וכדומה.

2.האם קיימת בדירה נזילה.

3.האם החשבון נעשה לפי הערכה (קוד 1)בסימון הערכה.

4.האם מספר הנפשות מעודכן.


כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

בדיקת נזילת במערכת המים הביתית היא תהליך פשוט. סוגרים את כל הברזים בבית ובגינה, ובודקים את מד המים. במידה "והפרפר" המרכזי במד המים  מסתובב , סימן שיש ככל הנראה דליפה כלשהי.


מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס נזילה . לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:

1. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 150% ומעלה מן הצריכה הרגילה.

2.הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.

3.. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה

4. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

 יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.


כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

במידה והינך סבור כי מד המים אינו תקין, אנא ו לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך, בכפוף לתשלום התעריף הקבוע בדין. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.


כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב?

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.

לחצו על קישור לאתר רשות המים –חקיקה- כללים – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שרותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב)


כיצד נקבעים תערפי הביוב?

תעריפי הביוב נקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב מגולם בתעריף המים.

למען הסר ספק יובהר כי לתאגיד אין שום סמכות בדבר תעריפים.


מהי הכמות המוגדרת ככמות מוכרת לנפש?

הכמות המוגדרת ככמות מוכרת הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. הכמות המינימאלית הינה 7 מ"ק לחודש. מספר הנפשות המוכר יהיה לפי דיווח של הצרכן לחברה.


בתקופה מסוימת לא צרכתי מים בכלל, מדוע חויבתי בתשלום?

בהתאם לכללי התעריפים, צרכנים מחויבים בכמות מינימאלית של 3 מ"ק לחודשיים גם אם לא צרכו בפועל מים או צרכו כמות נמוכה יותר מ-3 מ"ק לחודש. חיוב זה נעשה על פי כללי רשות המים הממשלתית.


כיצד ניתן לעדכן נפשות?

על מנת ליהנות מתעריפי מים מוזלים, בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. יש למלא טופס "הצהרת מספר נפשות".
  2. תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
  3. בנוגע לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
    צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים

(א). מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות בנכס או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן.

(ב). אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, לפיו לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.
צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על שתיים.


כיצד מבצעים החלפת משלמים?

עליכם להגיע למחלקת שירות הלקוחות והגבייה של "מי נע". עם המסמכים הבאים:

א. טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס.
ב. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.
ג. צילום תעודת זהות כולל ספח או תדפיס רשם החברות (במקרה שמדובר בעסק)
לתשומת לבכם, על פי תקנות רשות המים, מחושבת צריכת המים על פי מספר הנפשות בנכס, מכאן רצוי שתצטרפו בעת הליך שינוי המחזיקים בנכס גם טופס הצהרה על מספר נפשות.
לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס-יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.